CordaCon Tokyo 2018. Mr. Mamoru Fujimoto, SBI & Takayuki Kihara, NEC

March 22, 2018